List do Grand Chartreuse

There are no translations available.

Warszawa, Łódz 06.11.2010

 Fr. Marcellin

Le Révérend Père Prieur

Monastère de la Grande Chartreuse

F – 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse


Wywiązując się z obietnicy danej Ojcu w liście z dnia (05.07.2009 r.) przesyłamy  doroczne sprawozdanie nt. stanu naszej wspólnoty – "Polskiej Fraterni św. Brunona z Kolonii".

 

            W ostatnim roku nasza wspólnota pozyskała nowego członka i liczy obecnie dziewięć osób. Tak jak pisaliśmy wcześniej mieszkamy w różnych miejscach Polski i spotykamy się tradycyjnie dwa razy w roku na dniach skupienia. Ostatnie odbyły się w dniach 8-10 .X. 2010 r. jak zwykle w eremie O.O. Kamedułów na Srebrnej Górze pod Krakowem. Oprócz członków Fraterni uczestniczyło w nim także dwóch gości zainteresowanych duchowością i historią Zakonu Kartuzów. Od kilku spotkań jest obecny z nami i głosi konferencje kapłan z Archidiecezji Krakowskiej ks. Marek, który sam jest głęboko zainteresowany duchowością pustyni i być może w przyszłości obejmie funkcję kapelana Fraterni. Rozwijamy także naszą stronę internetową www.pustynnicy.pl – na razie niestety tylko w języku polskim – na której pragniemy prezentować duchowość kartuską oraz informować wszystkich zainteresowanych o istnieniu naszej Fraterni, jej życiu i modlitwie.

 

          W pierwszym liście do nas Ojciec napisał abyśmy przedstawili się swojemu biskupowi. Zrozumieliśmy to jako zachętę do zalegalizowania Fraterni zgodnie z kanonami prawa. Otóż pragniemy tego dokonać i pomimo niewielkiej ilości członków wspólnoty żywimy głęboką nadzieję, że uda się tego dokonać w niedługim czasie.

 

Gorąco pozdrawiamy Ojca oraz wszystkich członków Wspólnoty w Grande Chartreuse i

oddajemy w modlitwie Bogu Wszechmogącemu.

 

Członkowie Polskiej Fraterni św. Brunona z Kolonii

Ewa Ciepluch

Jacek Dunikowski

Tomasz Gawlikowski

Mateusz Matuszkiewicz

Bartosz Kasprzyszak

Karol Morawski

Krzysztof Napieralski

Marek ZebrowskiWarsovie, Lodz 06.11.2010

 Fr. Marcellin

Le Révérend Père Prieur

Monastère de la Grande Chartreuse

F – 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse

 

Très Vénéré Père Prieur,

 

En remplissant la promesse de notre dernier lettre daté (05.07.2009), nous envoyons l’information sur l’état et la situation actuelle de notre communauté - ,,La Fraternité polonaise de Saint Bruno á Cologne’’

 

L’année dernière, notre communauté a obtenu du membre nouveau et elle compte maintenant de neuf personnes. Ainsi comment nous avons écrit la fois dernière, nous habitons aux places différents en Pologne et nous nous rencontrons pendant les jours de contemplation deux fois par un an. L'entrevue dernier avait la place le 8- 10 octobre 2010, comme toujours au Monastère de Camaldoli Srebrna Góra près de Cracovie.

En plus, deux invités qui sont intéressés à la spiritualité et l’histoire de l’Ordre des Chartreux participaient aussi dans ces jours de contemplation avec les membres de la Freternité. Depuis quelques rencontres notre conférence est guidée par prêtre Marek qui vient de Archidiocèse de Cracovie, et peut être, dans un proche avenir, il sera un prêtre principal de notre Fraternité.

Nous développons notre Webpage www.pustynnicy.pl (dans ce moment seulement en polonais) sur laquelle on peut trouver la présentation de la spiritualité des Chartreux et des autres information sur notre Fraternité, sa vie et sa prière.

            Dans votre première lettre, envoyée à nous, vous nous avez proposé de nous présenter à notre évêque. Nous avons trouvé ça comme l’encouragement à la légalisation notre Fraternité selon loi. Malgré ça, que nous ne sommes pas nombreux, nous espérons d’être capable de ça faire dans un proche avenir.

             Je vous prie d'agréer, mon Révérend Père Prieur at tous les membres de la communauté de la Grande Chartreuse. l'expression de mes sentiments le meilleurs

et nous vous mettons en prière au Dieu.

 

Les membres de la Fraternité polonaise de Saint Bruno de Cologne:

 Ewa Ciepluch

Jacek Dunikowski

Tomasz Gawlikowski

Mateusz Matuszkiewicz

Bartosz Kasprzyszak

Karol Morawski

Krzysztof Napieralski

Marek Zebrowski